Y Paith
gan Canolbarthwr
(Cheryl Mitchell)

Y ddarn fuddugol yn nghystadleuaeth Gadair Cymdeithas Madog,
Cwrs Cymraeg Ar Y Paith, 2002

Cyfieithiad Saesneg

English Translation

Nol I Dudalen Gartref Cystadleuaeth Y Gadair

Back To The Chair Competition Home Page

  Daeth Cymru a phobloedd eraill ir paith yng Ngogledd a De America i sefydlu cymunedau i adeiladu ffermydd, ond maer gair paith yn dynodi dau beth gwahanol. Ond mae tebygrwydd hefyd.

Maer paith ym Mhatagonia yn sych ac yn wastad fel yr anialwch yng ngorllewin y Taleithiau. Does dim llawer o goed yn y Wladfa; dim ond ger Afon Camwy. Yng nghanolbarth Gogledd America, maer paith yn llai gwastad ac yn fwy cyfoethog. Mae mwy o laswellt, coed a bryniau oherwydd yr afonydd.

A dweud y gwir maer ddau fath o baith yn eithaf tebyg o ran tir, tywydd, pobl, a hanes. Yn y ddau fath o baith, gwelir awyr fawr, golygfeydd agored a digon o le, i symud trwyddo. Does dim llawer o bobl na thraffig ar y ffyrdd. Maer tir agored yn achosi, unigrwydd a chyfle i synfyfyrio.

Yn y ddau fath o baith mae gwyntoedd cryf syn chwythun feunyddiol. Weithiau mae stormydd enbyd. Yn yr haf mae hin boeth iawn ac yn y gaeaf mae hin oer iawn. Yn y gwanwyn a hydref maer yn eithaf braf.

Oherwydd y tir ar tywydd mae rhaid ir bobl weithion galed i dyfu cnydau a sefydlu ffermydd. Yn yr haf mae hin anodd cael digon o ddwr. Maen bosib i ffermwr fethu ac roedd rhaid i rai symud i ffwrdd. Ond mae anhawster yn magu cryfder a chymeriad personol ac yn dod â phobl at ei gilydd. Datblygodd cymunedau clos un y pentrefi. Mae pawb yn wynebu yr yn anawsterau. Maer bobl am gael cyfiawnder a chware teg hefyd.

Yn yr hanes fe ddatblygodd cymeriadau cryf fel Tomi Davies a John Daniel Evans yn y Wladfa a John Brown a John L. Lewis yng nghanolbarth y Taleithiau. Roedd rhaid i bobl ddod yn gryf, yn hyblyg a chreadigol i allu wneud yr anialwch yn ffrwythlon. I gloi, dywr bobl ddim yn gyfoethog o ran arian, ond maen nhwn gyfoethog yn fewnol.
     

The Prairie / Pampas
gan Canolbarthwr
(Cheryl Mitchell)

The winning piece in the Cymdeithas Madog chair competition, Cwrs Cymraeg Ar Y Paith, 2002

Translation by John Otley

Cerdd Wreiddiol (Yn Y Gymraeg)

Original Poem (In Welsh)

Nol I Dudalen Cartref Cystadleuaeth Y Gadair

Back To The Chair Competition Home Page

  The Welsh and other peoples came to the prairie in North and South America to establish communities to build farms, but the word "paith" denotes two different things. But there are also similarities.

The "paith" ("pampas") in Patagonia is dry and flat as a desert in the Western States. There isn't a lot of wood in Yr Wladfa; only near the Camwy River. In mid North America, the "paith" ("prairie") is less flat and richer. There is more grass, trees and hills because of the rivers.

To tell the truth, the two types of "paith" are quite similar as to land, weather, people and history. In both types of "paith", great sky, open scenes are seen with plenty of room to move through. There isn't a lot of people or traffic on the roads. The open land causes loneliness and an opportunity to muse.

In both types of "paith" there are strong winds that blow daily. Sometimes there are huge storms. In the summer, it's very hot and in the winter, it's very cold. In the spring and autumn, it's quite nice.

Because of the land and the weather, people must work hard to grow crops and establish farms. In the summer, it's difficult to get enough water. It's possible for a farmer to fail and some had to move away. But the difficulty developed strength and personal character and brought people together. Close communities developed in the villages. Everyone faced the difficulties. The people wanted to have justice and fair play too.

In history there developed strong characters like Tomi Davies and John Daviel Evans in the Wladfa and John Brown and John L. Lewis in the Central States. People had to become strong, flexible and creative to be able to make the desert fruitful. To close, the people aren't rich as to money, but they are rich inside.

Draig Cymdeithas Madog

© Cymdeithas Madog
13 Awst / August 2002

Problems or comments?
Contact the webmaster

 

Barddoniaeth/Poetry