Please select your page

Meet The Tutors

Cymdeithas Madog takes great pride in our tutoring staff for Cwrs Cymraeg 2017 at the Siena College. Here's your chance to take a moment and meet the tutors that will be helping you learn Welsh this summer

Level 1 - Glynis Williams

Glynis WilliamsUwch Diwtor-drefnydd ym Mhrifysgol Abertawe, dw i wedi gweithio ym maes Cymraeg i Oedolion ers dros 20 mlynedd. Er gwaethaf cyfnodau byrion yn gweithio fel ymchwilydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, i’r Groes Goch ac fel chef, athrawes ydw i wrth reddf. Yn y gorffennol dw i wedi trefnu cyrsiau Cymraeg preswyl i ddysgwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt.

Yn fy amser hamdden, dw i wrth fy modd yn cerdded ym mynyddoedd Bannau Brycheiniog ac ar hyd lwybr arfordir Cymru, ac yn mwynhau’r bywyd gwyllt sydd yno. Yn ogystal â hyn, dw i’n gweithio’n wirfoddol i hybu’r Gymraeg yn yr ardal lle dw i’n byw.

Dyma fydd fy nhro cyntaf i ymweld â’r Unol Daleithiau.

Senior Tutor-organiser in Swansea University, I have taught Welsh for over 20 years. In spite of short periods working as a researcher in the National Library of Wales, for the Red Cross and as a chef, I am a teacher at heart. In the past I have organised residential Welsh courses for learners from all over Wales and beyond.

In my spare time I love walking on the mountains in the Brecon Beacons and on the Wales coastal path, and enjoying the wildlife to be found there.

This will be my first visit to the United States.

Level 2 - Christine McSorley

Christine McSorleyFy enw i yw Christine McSorley (Jones). Roeddwn yn byw ar Ynys Môn, yng Ngogledd Cymru am dros 40 o flynyddoedd, cyn mynd dramor i Ganada yn Ionawr 2000.

Dw i wedi gweithio yn yr adran Lletygarwch a Thwristiaeth mewn colegau yng Ngymru ac Ontario, Canada. Mae gen i Feistr Gweinyddu Busnes (MBA) yn Lletygarwch a Thwristiaeth, yn ogystal â thystysgrif ar gyfer addysgu ag hyfforddi oedolion. Ar ôl cymryd fy ymddeoliad cynnar, rwyf yn dysgu'n rhan-amser ar-lein gyda Coleg Algonquin yn Ottawa. Dros yr haf diwethaf oeddwn yn dysgu Cymraeg ar-lein ar gyfer y prosiect “Cada Dia Welsh”.

Rwy'n siarad ar “Facetime” gyda fy chwaer sydd dal yn byw yng Ngogledd Cymru. Mae hyn yn helpu i fi gofio ac i ymarfer fy ngeirfa. Hefyd, rwyf yn canu hwiangerddi Cymraeg gyda fy wyrion.

Rwy'n edrych ymlaen i roi cymorth i chi wrth ddysgu ac ymarfer yr iaith ar Gwrs Cymraeg Cymdeithias Madog ym mis Gorffennaf 2017.

My name is Christine McSorley (Jones). I lived on Anglesey North Wales for over 40 years, before emigrating to Canada in January 2000.

I have worked in colleges in Wales and Ontario Canada in the department of Hospitality and Tourism. I have a Masters in Business Administration (MBA) in Hospitality and Tourism as well as a certificate for teaching and training adult. I have taken my early retirement and now teach part-time online for Algonquin College, Ottawa; last summer I taught Welsh on-line for the Cada Dia Welsh project.

To help me remember and practise my Welsh I chat to my sister, who still lives in North Wales on “Facetime”. I also sing Welsh nursey rhymes with my grandchildren.

I look forward to the opportunity to helping you practise speaking and expand your Welsh during the Cymdeithas Madog Welsh Course July 2017.

Level 3 - Wayne Harbert

Wayne HarbertAthro Emeritws, newydd ymddeol ar ôl 38 mlynedd o ddysgu ac ymchwilio ym meysydd cystrawen ddamcaniaethol (theoretical syntax), ieithyddiaeth hanesyddol a chymharol, hanes a chystrawen yr hen ieithoedd Germanig (yn enwedig, Gotheg, Hen Saesneg a Hen Almaeneg), hanes yr iaith Saesneg, a phroblemau’r ieithoedd lleiafrifol. Dechreuais i ymddiddori yn yr ieithoedd Celtaidd ym 1991. Roeddwn i ar y Cwrs Cymraeg am y tro cyntaf ym 1992, a roeddwn i’n aelod ac yn llywydd bwrdd Cymdeithas Madog yn y nawdegau. Dechreuais i ddysgu Gaeleg yr Alban ym 1995, ac yn ystod y blynyddoedd ers hynny cynigiais i sawl dosbarth yn y ddwy iaith, yn ogystal â Chymraeg Canol, ond dyma fy nhro cyntaf fel athro Cwrs Cymraeg. Yn ddiweddar, dechreuais i ddysgu Kaqchikel, iaith Maya sy’n cael ei siarad yn ucheldiroedd Guatemala, a sy’n hynod o debyg mewn sawl fordd i’r ieithoedd Celtaidd. Dw i ddim yn gallu canu.

Emeritus professor, recently retired after 38 years of teaching and research in the fields of theoretical syntax, historical and comparative linguistics, the history and structure of the old Germanic languages (especially Gothic, Old English, and Old High German), the history of the English language, and problems of minority languages. I began to be interested in the Celtic languages in 1991. I was on the Cwrs Cymraeg for the first time in 1992, and I was a member and president of the board of Cymdeithas Madog in the ’90’s. I began to learn Scottish Gaelic in 1995, and during the years since then I offered several classes in the two languages, as well as Middle Welsh, but this is my first time as a Cwrs Cymraeg teacher. Recently I began to learn Kaqchikel, a Mayan language spoken in the highlands of Guatemala which is remarkably similar in several ways to the Celtic languages. I can’t sing.

Level 4 - Antone Minard

Antone MinardCafodd Antone Minard ei eni a’i fagu yn San Diego, Califfornia, amser maith yn ôl. Mae rhan o’i deulu ef yn dod o Ganada, a rhan arall o’r Eidal, ond does dim cysylltiad teuluol â Chymru. Daeth ef ar hyd i’r iaith Gymraeg gan astudio’r Oesoedd Canol ym Mhrifysgol Berkeley. Wedyn, cafodd ddoethuriaeth yn Llên Gwerin a Mytholeg o UCLA, ac yn ymddiddori yn arbennig yn nhraddodiadau goruwchnaturiol. Bu'n byw yn Aberystwyth am dair blynedd. Ar hyn o bryd, mae e’n byw yn New Westminster, BC (ger Vancouver), ac yn dysgu Cymraeg i Gymdeithas Gymreig Vancouver (www.welshsociety.com), ac yn cynnal llyfrgell y Gymdeithas a’i chatalog hi (www.librarything.com/catalog/VancWelsh).

Antone Minard was born and raised in San Diego, California, a long time ago. Some of his family comes from Canada, and some from Italy, but there’s no family connection to Wales. He only came across Welsh in college at UC Berkeley, where he was a Medieval Studies major. Following that, he received his doctorate from UCLA in Folklore and Mythology, and is especially interested in the traditional supernatural. He lived in Aberystwyth for three years. Currently, he lives in New Westminster, BC (near Vancouver), and teaches Welsh for the Vancouver Welsh Society (www.welshsociety.com), and maintains the library and catalogue there (www.librarything.com/catalog/VancWelsh).

Level 5 - Chris Reynolds

Chris ReynoldsYn y 30 mlynedd ers dechrau dysgu Cymraeg mae Chris wedi gweithio i'r Eisteddfod Genedlaethol, Consortiwm Cymraeg i Oedolion Gorllewin Morgannwg a Chanolfan Cymraeg i Oedolion y De-orllewin. Mae bellach yn Uwch Diwtor Drefnydd i Ddysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe. Mae'n hoffi rygbi, cwrw, canu a ffotograffiaeth. Mae ei lais yn weddol ond mae gyda fe ddwy droed chwith a dyna pam mae'n galw'r twmpath, ddim yn ei ddawnsio....

In the 30 years since starting to learn Welsh Chris has worked for the National Eisteddfod, West Glamorgan Welsh for Adults Consortium and the South West Wales Welsh for Adults Centre. He currently works as Senior Tutor Organiser for Welsh for Adults Swnsea Bay Area. He likes rugby, beer, singing and photography. His voice is not too bad but he's got two left feet which is why he's calling the twmpath not dancing it... .

Level 6 - Mark Stonelake

Mark StonelakeCefais fy ngeni a magu yn Aberdâr yng nghymoedd De Cymru. Des i i Abertawe ym 1974 i fynychu’r Coleg Celf. Yn dilyn ymdrech aflwyddiannus i ddod yn artist, gwnes i nifer o swyddi ‘go iawn’ fel gwas fferm, tirmon, garddwr ac arborydd, cyn dychwelyd i addysg ffurfiol fel myfyriwr hŷn i wneud gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ym 1986. Dechreuais fel tiwtor Cymraeg i Oedolion rhan-amser tua’r un adeg. Wedi derbyn gradd ym 1989 a chyfnod byr fel ymchwilydd, des i’n diwtor/drefnydd llawn amser ym 1993, gan arbenigo mewn datblygu, trefnu a dysgu cyrsiau Cymraeg dwys iawn. Yn 2006 cefais fy mhenodi fel Swyddog Cwricwlwm ac Adnoddau yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion De-orllewin Cymru.

Fe’m penodwyd fel Rheolwr Datblygiad Proffesiynol ac Ansawdd ym mis Awst 2016 yng nghanolfan Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. Mae’r cwricwlwm ac adnoddau’n rhan o’m gwaith o hyd, yn ogystal â threfnu’r rhaglen o gyrsiau Cymraeg, rheoli ansawdd a hyfforddiant.

Rwy’n briod ac mae gennym ddwy ferch a chwech o wyrion.

Yn fy amser hamdden, ymhlith pethau eraill, rwy’n mwynhau gwrando ar gerddoriaeth o bob math, cerdded, darllen a garddio.

Bues i'n diwtor ar bum Cwrs Cymraeg er 1996, a phrif diwtor bum gwaith. Edrychaf ymlaen at ddysgu ar fy unfed Cwrs ar ddeg yn Albany eleni fel rhan o dîm talentog a brwdfrydig o Gymru a Gogledd America.

I was born and brought up in Aberdare in the South Wales Valleys. I came to Swansea in 1974 to attend Art College. Following an unsuccessful attempt at becoming an artist, I got a series of ‘proper’ jobs as: a farm worker, groundsman, gardener and tree surgeon, before returning to education as a mature student to do a Welsh degree at Swansea University in 1986. I began as a part-time Welsh for Adults tutor at the university at about the same time. After gaining a degree in 1989 and a brief period as a researcher, I became a full time tutor/organiser in 1993, specialising in developing, organising and teaching highly intensive Welsh courses. In 2006 I was appointed as the Curriculum and Resources Officer in the South-West Wales Welsh for Adults Centre.

I was appointed as the Personal Development and Quality Manager in August 2016 at the Learn Welsh Swansea Bay Area centre in Academi Hywel Teifi at Swansea University. The curriculum and resources are still part of my brief, as well as organising the programme of Welsh courses, quality management and training.

I am married with two daughters and six grandchildren.

In my spare time, amongst other things, I enjoy listening to music of all kinds, walking, reading and gardening.

I have been a tutor on five ‘Cwrs Cymraeg’ since 1996, and head tutor on five occasions. I look forward to teaching on my eleventh ‘Cwrs’ in Albany this year as part of a talented and enthusiastic team of tutors from Wales and North America.